MS ISO 9001:2008

:SKOP::

PENGURUSAN PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

::OBJEKTIF KUALITI::

Memastikan semua penilaian dan peperiksaan pada setiap semester pengajian dijalankan dengan mematuhi takwim atau tarikh yang ditetapkan.

 

 

 

 

Nota:

* Semua maklumat adalah tertakluk kepada perubahan dan pindaan.